วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

          http://bussabong.blogspot.com/ ได้รวบรวมและกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี หมาย ถึง กระบวนการหรือวิธีการในการนำความรู้เรื่องแนวคิดมาประยุกต์องค์ประกอบหรือ องค์ความรู้ต่างๆ มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานในวงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          สิริวดี  เวทมาหะ (http://siriwadee.blogspot.com/2008/05/blog-post_27.html) ได้รวบรวมและกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี เป็นการนำเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

           www.com5dow.com/...IT/2223-เทคโนโลยี-คืออะไร.html ได้รวบรวมและกล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

          สรุป
     เทคโนโลยี คือการนำเอาแนวความคิด เครื่องมือ หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น

       ที่มา
            ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :  http://bussabong.blogspot.com/. วันที่สืบค้นข้อมูล : 1 สิงหาคม 2555  
         สิริวดี  เวทมาหะ. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก :  http://siriwadee.blogspot.com/2008/05/blog-post_27.html. วันที่สืบค้นข้อมูล :   1 สิงหาคม 2555   
          www.com5dow.com/...IT/2223-เทคโนโลยี-คืออะไร.html  . วันที่สืบค้นข้อมูล :  1 สิงหาคม 2555  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น